Szukasz podpowiedzi? Zadzwoń: 531 88 92 55

lub Przejdź do głównej strony Wydawcy

Umowne - Ogólne Warunki Współpracy


Masz problem? Dzwoń: 531 888 925


============================================================================================

Uzupełniające warunki dla strony https://oferty-biznes.pl

1. Rejestracja na https://oferty-biznes.pl jest darmowa.

2. Nie pobieramy opłat za samo umieszczenie pojedyńczego ogłoszenia / oferty na https://oferty-biznes.pl do odwołania

3. Ogłoszenie - oferta na https://oferty-biznes.pl publikowana jest na stronie przez okres 6 m-cy.

4. W pozostałych sprawach mają zastosowanie poniższe punkty Umownych - Ogólnych Warunków:

============================================================================================
Umowne - Ogólne WarunkiUżyte określenia dotyczą również innych oferowanych usług nie wymienionych w dostępnym powyżej on-line cenniku:

Upoważniający: zarejestrowany użytkownik posiadający konto firmowe na AP, który zaakceptował warunki współpracy i upoważnia firmę AP OPTYMALIZACJA i jej partnerów do publikowania i przekazywania danych podanych podczas rejestracji, w raporcie współpracy b2b i/lub profilu b2b, wszelkim zainteresowanym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zainteresowanym współpracą, w formie pełnej, streszczonej lub anonimowej, nie naruszającej klauzuli poufności danych.

Profil B2B : opis komercyjny podmiotu gospodarczego wraz z prezentacją wybranych produktów i/lub usług, zdjęć, danych kontaktowych, przedstawiony w formie graficznej na www.AP w języku polskim i angielskim

Raport polecający B2B: zaawansowany raport współpracy b2b, biznesowy opis podmiotu, jego zapotrzebowania na współpracę, wykonany w formie rozbudowanej oferty, z wieloma polami wyboru wraz z uszczegółowieniem oczekiwań wobec partnera biznesowego.

Pakiet 9: Jednorazowo może być zgłoszonych 9 raportów do odkodowania na stronie https://oferty-biznes.pl . Odkodowanie jednego umożliwia zamówienie do odkodowania następnego raportu w ramach usługi. Po odkodowaniu dane kontaktowe zostaną tak szybko jak to będzie możliwe przekazane do Klienta. Proces odkodowania raportu może trwać maksymalnie do 30 dni.

Konto firmowe: jest bezpłatnie tworzone przez każdy podmiot funkcjonujący na rynku. W ramach konta użytkownik może przeglądać raporty polecające, wybrane raporty i profile b2b zapisywać w schowku, korzystać z wewnętrznej poczty PM w celu komunikowania się z nami. W ramach bezpłatnego konta użytkownik może zgłaszać zapotrzebowanie na następujące płatne usługi i obserwować ich status::
- uruchomienie usługi sporządzenia Profilu B2b,
- uruchomienie usługi sporządzenie Raportu polecającego B2B,
- uruchomienie usługi Raport 9 - odkodowań raportów współpracy,
- uruchomienie innych usług tj. utworzenie strony/aplikacji www (CMS, CRM, ERP, Sklep, Serwer, domena), pozycjonowania statycznego i/lub dynamicznego, aktywnej reklamy
w internecie, brokeringu informacji, szkoleń, analiz marketingowych - doradztwa.

Jeśli w treści niniejszych warunków korzystania z serwisu występuję nazwa "AP" rozumie się, że nazwa AP jest nazwą własną serwisu/ów prowadzonych przez firmę AP OPTYMALIZACJA i jej partnerów.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 1. Zakres obowiązywania.
(1) Poniższe Umowne - Ogólne Warunki (UOW) regulują rejestrację i publikację danych firmowych Klientów (dalej zwanych: dane) w Internetowym Systemie Business To Business znajdującym się na stronie https://apopt.pl .
(2) Poprzez zawarcie umowy dotyczącej rejestracji i publikacji danych Klient akceptuje niniejsze UOW, stanowiące integralną część umowy, na podstawie których następuje realizacja usług świadczonych przez firmę AP OPTYMALIZACJA z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej AP). W razie sprzeczności pomiędzy UOW a warunkami umowy ustalonymi indywidualnie przez strony, pierwszeństwo mają te ostatnie, pod warunkiem, że zostały wyraźnie zaakceptowane przez AP.
(3) Oferta firmy AP dotycząca rejestracji i publikacji danych w formie pełnej, streszczonej lub anonimowej skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 KC (Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.)

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 2. Zakres oferowanych usług.
(1) AP oferuje klientowi możliwość prezentacji swojego przedsiębiorstwa w Internetowym Systemie Business To Business skupiającym m. in. takie dziedziny działalności gospodarczej jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport, handel i usługi w opcji Profil B2B i/lub Raport Polecający B2B.
(2) Przedmiotem umowy jest udostępnienie i nadzór przez AP nad internetową bazą danych profili b2b i raportów polecających b2b, w której klient będzie mógł opublikować dane swojej firmy i tym samym udostępnić je w formie pełnej, streszczonej lub anonimowej osobom trzecim. Dostęp przez osoby trzecie do danych udostępnionych przez klienta możliwy będzie dopiero po zawarciu umowy i umieszczeniu danych na stronie internetowej.
(3) W ramach Internetowego Systemu Business To Business osoby trzecie mają wgląd we wszystkie udostępnione informacje znajdujące się tylko w odpowiednich kategoriach profilu b2b lub jeśli posiadają uprawnienia poziomu dostępu nadane przez admina AP.
(4) Stosunek umowny powstaje w momencie, gdy Użytkownik po rejestracji (utworzeniu konta firmowego) i zalogowaniu się potwierdzi kliknięciem zapotrzebowanie na raport współpracy b2b lub/i profil b2b i idące za tym zobowiązanie płatności opłaci zgodnie z cennikiem za 6 lub 12 miesięcy na podstawie wystawionej przez AP OPTYMALIZACJA faktury pro forma. Założenie konta jest dla wszystkich Użytkowników bezpłatne. Publikacja danych klienta jest możliwa dopiero po zawarciu umowy i umieszczeniu ich na stronie przez AP. Wraz z przesłaną fakturą VAT klient otrzymuje aktywny indywidualny login i hasło, które umożliwiają mu późniejsze modyfikacje danych na stronie.
(5) AP może zmieniać software (bazę danych), części składowe programu itp., jeśli działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i/lub lepsze funkcjonowanie serwisu. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli działania podejmowane przez AP w sposób istotny zmieniają treść danych klienta. AP powiadomi we właściwym czasie swoich klientów o dokonywaniu zmian, jeśli podejmowane działania będą dotyczyły interesów klienta.
(6) AP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynik gospodarczy planowany przez klienta, a związany z publikacją danych.
(7) AP nie odpowiada za poprawność i/lub ważność danych przekazanych przez klienta. W szczególności dotyczy to niekompletności udostępnianych danych, gdyż dane te są umieszczane w Profilu B2B bez weryfikacji ze strony AP, wyłącznie według wytycznych klienta.
(8) AP może zlecić świadczenie całości lub części usług zewnętrznym dostawcom usług lub pomocnikom. Zlecenie to nie może wpływać niekorzystnie na korzystanie
z Internetowego Systemu przez Użytkowników. AP OPTYMALIZACJA gwarantuje dostępność serwisu przez 95% roku kalendarzowego. AP OPTYMALIZACJA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności serwisu spowodowane na przykład koniecznym przeglądem, technicznymi zakłóceniami w działaniu Internetu lub siłą wyższą.
(9) AP zablokuje informacje o Użytkowniku w profilu b2b i/lub raporcie polecającym, w przypadku gdy stwierdzi, że są one nieprawdziwe. AP OPTYMALIZACJA i partnerzy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za prawdziwość informacji zamieszczanych przez Użytkowników/Klientów.
(10) AP to również udostępnianie inteligentnych rozwiązań internetowych - www, profesjonalny hosting i działania reklamowo-promocyjne z wykorzystaniem Internetu. Więcej informacji publikowane jest na stronie: https://apopt.pl
- Wszystkie oferowane przez AP usługi wykonywane są na podstawie dwustronnej umowy.
(11) AP OPTYMALIZACJA wystawia dla Klienta klauzulę poufności informacji!

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 3. Zawarcie umowy/okres obowiązywania umowy
(1) Z serwisu AP mogą korzystać osoby fizyczne i prawne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółki (cywilne, jawne, z o.o., akcyjne, itp), lub będące jednostkami państwowymi albo przedstawicielami pożytku publicznego.
(2) Warunkiem dostępu do korzystania z usług serwisu AP jest rejestracja on-line, w czasie której Użytkownik podaje swój adres e-mail i osobiście wybrane hasło, którymi to danymi będzie się posługiwał podczas korzystania z serwisu.
(3) Podczas rejestracji Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego UOW i warunki bezpieczeństwa. Umowa pomiędzy AP OPTYMALIZACJA i zarejestrowanym Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia rejestracji przez kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny e-mailu. Do umowy tej mają zastosowanie postanowienia niniejszych UOW.
(4) Zamówienie określonej usługi w ramach utworzonego konta firmowego oznacza zawarcie umowy pomiędzy AP OPTYMALIZACJA i zarejestrowanym Użytkownikiem. Potwierdzeniem ostatecznym zawarcia umowy na usługi płatne następuje z chwilą wystawienia faktury pro forma przez AP OPTYMALIZACJA i jej opłacenia przez Klienta.
(5) Otrzymanie przez Klienta od AP drogą poczty tradycyjnej lub e-mail dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (formularz rejestracyjny lub/i druk raportu polecającego b2b) nie ma charakteru wiążącej oferty, ale wyłącznie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy z AP jest w pełni dobrowolne. Odesłany przez klienta, wypełniony i podpisany (zgodnie z zasadami reprezentacji) formularz rejestracyjny i/lub raport polecający b2b wyraża wolę klienta zawarcia umowy o rejestrację i publikację danych klienta w Internecie w formie:
- pełnej w przypadku profilu b2b,
- streszczonej lub anonimowej tj. pod nr referencyjnym (dotyczy raportu polecającego b2b). Zlecenie klienta zostanie w terminie 2 tygodni od dnia jego otrzymania przyjęte
i zrealizowane przez AP, dowodem czego będzie umieszczenie danych klienta (on-line) na stronie. AP jest uprawnione do odmowy przyjęcia zlecenia w sytuacji, gdy wymagany druk formularza został podpisany przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji klienta bądź zawiera dane sprzeczne z prawem lub niniejszą umową i UOW.
(6) Wyświetlanie bądź drukowanie danych przewidzianych przez klienta do publikacji jest możliwe w każdej chwili, po opublikowaniu ich na stronie AP.
(7) Umowa dotycząca umieszczenia i publikacji na www.AP udostępnionych przez klienta zawierana jest na okres 6 lub 12 miesięcy, przy czym termin ten biegnie od momentu umieszczenia przez AP danych (online) na stronie. Do zawarcia umowy dochodzi natomiast z chwilą otrzymania przez AP od klienta podpisanego formularza, chyba, że AP odmówi przyjęcia zlecenia zgodnie z pkt.3.1. Jeśli nie dojdzie do wypowiedzenia umowy na warunkach przewidzianych w pkt.7, ulega ona każdorazowo
i automatycznie przedłużeniu na kolejny rok.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 4. Obowiązki klienta
(1) Klient potwierdza, że dane podane przez niego w czasie rejestracji, w profilu i w raporcie współpracy lub w drukach formularzy/dokumentów są prawdziwe.
(2) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, poprawność i aktualność danych przeznaczonych do umieszczenia lub umieszczanych na portalu. AP nie ma obowiązku weryfikacji danych przeznaczonych do rejestracji bądź publikacji pod względem ich poprawności lub zgodności z prawem, o ile dane nie są w oczywisty sposób sprzeczne z prawem.
(3) Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, że dane umieszczone na podstawie niniejszej umowy w Internetowym Systemie Business To Business nie naruszają praw osób trzecich, przepisów prawnych i/lub dobrych obyczajów.
(4) Klient zobowiązuje się podać prawdziwe i kompletne dane. W przypadku naruszenia przez klienta tych obowiązków i zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec AP przez osoby trzecie, AP zwolnione jest z odpowiedzialności wobec tych osób, a klient zobowiązuje się do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tego tytułu.
(5) Zabronione jest zgłaszanie do rejestracji i publikacji treści niezgodnych z obwiązującym prawem, obraźliwych, o charakterze zniesławiającym, pornograficznym lub dyskryminującym jak i reklamowanie, oferowanie lub sprzedaż tego typu produktów/usług. Zabrania się również umieszczania lub wykorzystywania treści chronionych prawnie, jeśli klient nie dysponuje niezbędnym upoważnieniem właścicieli praw, jak również reklamowania, oferowania i/lub sprzedaży produktów lub usług chronionych prawnie. Ponadto niedozwolone jest podejmowanie lub/i wspieranie działań sprzecznych z prawem uczciwej konkurencji. Klient nie może działać w sposób uciążliwy dla innych klientów portalu; w szczególności dotyczy to zakazu rozsyłania przez niego niechcianych maili, spamu itp.
(6) Klient jest zobowiązany w miarę możliwości odpowiednio formułować wobec AP zarzuty dotyczące ewentualnych zakłóceń w działaniu portalu jak i treść zapytań.
(7) W przypadku obciążenia AP przez osoby trzecie roszczeniami z tytułu naruszenia przez klienta jakichkolwiek obowiązków wynikających z umowy, w szczególności warunków wskazanych w pkt.4 UOW, klient zobowiązuje się zwolnić AP z wszelkich roszczeń i przejąć całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu. Zwolnienie to obejmuje również obowiązek całkowitego pokrycia kosztów obrony prawnej, przede wszystkim koszów sądowych i kosztów zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 5. Obowiązki AP
(1) Zgodnie z UOW AP odpowiada za dostępność danych zarejestrowanych na portalu celem wyświetlenia ich przez użytkowników lub odwiedzających w formie pełnej, streszczonej lub anonimowej.
(2) AP nie jest zobowiązane do rozszerzania możliwości użytkowania portalu przez klienta w miarę postępu technologicznego, szczególnie przy zachowaniu dotychczasowych stawek lub statusu bezpłatności niektórych usług.
(3) AP gwarantuje klientowi, oraz użytkownikom i odwiedzającym portal, dostęp on-line do bazy danych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na czynniki obiektywne (np. awarie, konieczność konserwacji itp.) AP nie ma możliwości zapewnienia 100-procentowej dostępności portalu. W szczególności prace konserwacyjne na systemach mogą prowadzić do przejściowych przerw w dostawie usług lub do ich ograniczenia. W miarę możliwości klient będzie zawiadamiany na portalu o regularnych i/lub planowanych pracach konserwacyjnych. Przerwy w dostępności portalu lub dostępności usług spowodowane pracami konserwacyjnymi nie mają wpływu na prawidłowość świadczonych usług, a klient zobowiązuje się nie zgłaszać wobec AP żadnych roszczeń z tego tytułu.
(4) AP jest zwolnione z obowiązków wynikających z umowy w przypadku wystąpienia i w czasie trwania siły wyższej. Jako siła wyższa rozumiane są przede wszystkim następujące okoliczności:
• pożar/eksplozja/powódź, za wystąpienie których AP nie ponosi odpowiedzialności,
• wojna, zamieszki, blokada, embargo,
• strajk pracowników AP trwający ponad 6 tygodni, za który AP nie ponosi odpowiedzialności,
• problemy techniczne Internetu, na które AP nie ma wpływu.
(5) AP zobowiązuje się regularnie kontrolować urządzenia i łącza udostępnione w ramach umowy i sprawdzać ich poprawne funkcjonowanie. Przede wszystkim odnosi się to do obowiązku testowania dostępności programów zagwarantowanych umową. Kontrola połączenia z serwerem odbywa się automatycznie w określonych odstępach czasu. Ponadto AP będzie przeprowadzać próby manualnego, przynajmniej wyrywkowego, a w szczególnie krytycznych sytuacjach całkowitego sprawdzenia systemu minimum raz w tygodniu.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 6. Ceny/płatność
(1) Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Do zapłaty na fakturze pro forma widnieje cena (w pierwszej kolejności cena promocyjna, jeśli występuje) zgodna z opublikowanym Cennikiem AP OPTYMALIZACJA.
(2) Termin płatności za rejestrację i publikację danych objętych umową wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury. Rozliczenie następować będzie corocznie, z góry, każdorazowo łącznie za okres 12 lub 6 miesięcy. Płatność następuje poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy podany na fakturze, z zastrzeżeniem, że AP nie ponosi jakichkolwiek kosztów przelewu. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy AP.
(3) Jeśli cennik podaje możliwość płatności ratalnej opłaty mogą być wnoszone w ratach. Opłata Klienta, również w przypadku odmiennego wskazania, zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet odsetek i kosztów oraz wcześniejszych długów.
(4) W przypadku zwłoki w płatnościach AP jest uprawnione do naliczania odsetek ustawowych. AP zastrzega sobie również możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z nieterminową płatnością.
(5) Nawet w przypadkach zgłoszenia reklamacji lub roszczeń wobec AP, klient jest upoważniony do dokonania potrącenia wzajemnych należności tylko wówczas, gdy roszczenia klienta będą wymagalne i zostaną wyraźnie uznane przez AP.
(6) Brak zapłaty w ustalonym terminie powoduje zablokowanie konta i jego usunięcie po 30 dniach od dnia wystawienia faktury pro forma. Wniesienie opłaty w ciągu 21 dni (licząc od dnia blokady) spowoduje odblokowanie usługi profilu współpracy na dany okres.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 7. Wypowiedzenie umowy
(1) Jeśli którakolwiek ze stron, najpóźniej na 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania umowy, nie złoży oświadczenia o jej wypowiedzeniu, umowa ulega automatycznie przedłużeniu na okres kolejnego roku. Zasada ta obowiązuje również w następnych latach. Wypowiedzenie ze strony klienta należy kierować na adres korespondencyjny AP: AP OPTYMALIZACJA, 91-747 Łódź, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12
(2) AP ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w następujących przypadkach:
• pomimo upomnienia klient nie reguluje wymagalnych płatności,
• klient przekazuje do publikacji lub publikuje dane nieprawdziwe, niezgodne z prawem lub w inny sposób naruszające warunki umowy,
(3) Klient nie może (naruszenie skutkuje wypowiedzeniem umowy):
.1. umyślnie podawać, jako swoich, danych prawnej/fizycznej osoby trzeciej (w tym adresu e-mail). W szczególności nie powinien udostępniać numeru konta bankowego lub numeru karty kredytowej osoby trzeciej;
.2. podawać informacji dotyczących innej osoby, w szczególności nazwiska, numeru telefonu, numeru faksu, adresu zamieszkania, adresu e-mail, zdjęć lub filmów, adresów stron internetowych bez zgody firmy lub osoby, której dane te dotyczą;
.3. zamieszczać lub rozpowszechniać materiałów naruszających dobre imię, zawierających treści obraźliwe lub w inny sposób naruszających prawo;
.4. grozić osobom trzecim, nagabywać lub w inny sposób naruszać ich praw (w tym praw osobistych);
.5. zamieszczać danych zawierających wirusy, programy typu spyware;
.6. używać serwisu w sposób, który wpływałby negatywnie na dostępność usług dla innych Użytkowników;
.7. przechwytywać lub próbować przechwytywać e-maile innych Użytkowników;
.8. zamieszczać reklamy innych portali B2B bez zgody AP;
.9. wysyłać tzw. „łańcuszków szczęścia“ tj. spamu, którego główną cechą jest zawarte w treści polecenie lub prośba o rozesłanie tej wiadomości do jak największej liczby odbiorców;
.10. podawać w profilu szczegółowych danych prywatnych, innych niż firmowe, a nie będące dobrem reprezentowanego przez Użytkownika podmiotu gospodarczego;
.11. ujawniać lub wykorzystywać adresów e-mail lub haseł należących do innych osób prawych i/lub fizycznych.
.12. zapisywać informacji w profilu wyłącznie literami drukowanymi.
.13. stosować w szczególności reklam w formie Pop-Up, banerów reklamowych lub wyróżniających się linków.
.14. umieszczać linków zawierających przekierowanie (bezpośrednie lub pośrednie) do innego, podobnego do AP serwisu;
.15. zamieszczać numerów telefonów (w tym komórkowych) z opłatą dodatkową, tzw. „numerów 0 700” oraz numerów sms;
.16. zawierać znajomości w celu osiągnięcia zysku poprzez wskazywanie numerów telefonów lub numerów sms z opłatą dodatkową;
.17. poszukiwać modelek/modeli itp. w ramach agencji lub odpłatnie dla dla innego usługodawcy;
.18. gromadzić udostępnianych w serwisie danych lub dążenie do pozyskania danych (np. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego) dla celów handlowych, w szczególności
w celu komercyjnego ich wykorzystania, reklamy lub dalszej odsprzedaży np. danych z raportów współpracy i/lub profili;
.19. rozpowszechniać wśród Użytkowników Internetowego Systemu Business To Business reklam w jakiejkolwiek formie lub wysyłać wiadomości mających inne niż własne cele handlowe. Dotyczy to w szczególności umieszczania w profilu Klienta linków lub wysyłanie wiadomości poprzez wewnętrzny system komunikacji
(4) Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez AP nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za cały, umówiony okres obowiązywania umowy.
(5) Wraz z zakończeniem obowiązywania umowy AP jest upoważnione do całkowitego i nieodwołalnego usunięcia zgromadzonych danych Klienta.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 8. Blokada i usunięcie
(1) AP zastrzega sobie prawo do zablokowania, skasowania bądź usunięcia w inny sposób danych Klienta przeznaczonych do publikacji lub dostępu do nich, jeśli dane te są sprzeczne z prawem / umową lub zaistnieją powody wskazujące na użytkowanie ich w sposób niezgodny z prawem / umową. W takim przypadku Klient nie będzie dochodził od AP żadnych roszczeń z tego tytułu jak również zwolni AP ze wszystkich powstałych z tego powodu roszczeń osób trzecich. Zasada ta obowiązuje również w przypadku zakłócania przez Klienta funkcjonowania portalu AP w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez świadome przeciążenie systemu. Z przyczyn wskazanych wyżej AP jest również uprawnione do odmowy publikacji danych Klienta. W przypadku podejrzenia o bezprawne lub niezgodne z umową zamieszczanie danych, przed zastosowaniem blokady i/lub usunięciem danych informacji, AP może umożliwić Klientowi ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji, o ile uzna ją za możliwą do rozwiązania w ten sposób.
(2) W przypadku jeśli AP zostanie powiadomione przez osoby trzecie o możliwej niezgodności z prawem lub umową treści danych opublikowanych przez Klienta i/lub osoby trzecie będą dochodzić na tej podstawie roszczeń wobec AP, AP jest upoważnione do blokady danych Klienta, tak aby nie były one dostępne w Internecie lub w innej formie dla osób trzecich. AP jest również uprawnione do usunięcia danych z portalu w przypadku, jeśli zaistnieją podejrzenia, iż zawierają one niezgodne z prawem treści, insynuują takie treści bądź naruszają jedno lub kilka postanowień niniejszej umowy i/lub prawa osób trzecich, przede wszystkim zaś prawa autorskie. Powyższa zasada nie obowiązuje w przypadku, gdy AP jest świadome tego, iż opublikowane dane są zgodne z prawem, bądź jest to fakt oczywisty. AP nie ma obowiązku weryfikacji danych pod względem poprawności prawnej.
W opisanych powyżej przypadkach Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o zastosowaniu blokady danych i jej przyczynach. AP poinformuje Klienta o zarzutach zgłoszonych wobec AP przez osoby trzecie bądź o dochodzonych wobec AP roszczeniach.
(3) AP jest zobowiązane usunąć blokadę, jeśli Klient udowodnił zgodność z prawem zakwestionowanych danych w ten sposób, iż bez konieczności przeprowadzenia własnej weryfikacji prawnej AP nie będzie mieć wątpliwości co do ich poprawności. Odblokowanie dostępu do danych Klienta jest możliwe również w przypadku złożenia wobec AP stosownego oświadczenia przez osobę kwestionującą treści umieszczone na portalu lub przedstawienia orzeczenia sądowego mówiącego o braku zasadności zarzutów.
(4) AP zastrzega sobie prawo usuwania i/lub polecenia usuwania kategorii w głównych branżach działalności, jak i przesuwania danych Klienta do innych kategorii, nawet witryn, jeśli w ocenie AP kategoria ta lub witryna jest właściwsza dla Klienta.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 9. Odpowiedzialność cywilna
(1) W przypadku jeśli wobec AP dochodzone są roszczenia odszkodowawcze, AP odpowiada wyłącznie za działania umyślne lub rażące niedbalstwo, łącznie z działaniami umyślnymi i rażącym niedbalstwem, którego dopuścili się jego przedstawiciele lub podwykonawcy. Odpowiedzialność cywilna AP ogranicza się do typowych strat, nie obejmuje natomiast utraconych korzyści. Poza przypadkami określonymi powyżej AP nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
(2). Strony, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, wyłączają odpowiedzialność AP za wady fizyczne lub prawne.
(3) Odpowiedzialność AP za utratę danych ograniczona jest do typowego nakładu
poniesionego na ich przywrócenie, rozumianego jako regularne i prawidłowe sporządzanie kopii zabezpieczających.
(4) AP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu portalu w sytuacji, gdy strony korzystają z sieci komunikacyjnej osób trzecich. AP nie odpowiada również za zakłócenia w przesyłaniu danych, powstałe w wyniku błędów lub problemów konfiguracyjnych leżących po stronie Klienta.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 10. Ochrona danych
(1) Dane osobowe, które w ramach niniejszej umowy lub podczas jej obowiązywania zostały udostępnione AP przez Klienta, będą gromadzone i przetwarzane przez AP w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy. Ujawnienie lub przekazanie danych osobowych osobom trzecim ma miejsce jedynie wówczas, gdy działania te są niezbędne do realizacji umowy, Klient wyraził na to uprzednio zgodę, na wezwanie uprawnionych organów lub w innych przypadkach przewidzianych prawem. Przekazane przez Klienta i przewidziane do publikacji dane będą, zgodnie z umową, udostępniane on-line osobom trzecim poprzez portal internetowy, na co Klient niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę.
(2) Klient może odmówić zgody na wykorzystanie jego danych osobowych przez AP po rozwiązaniu umowy .
(3) W przypadku, jeśli Klient po zawarciu umowy nie wyrazi zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych przez okres obowiązywania umowy, AP ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, przy obowiązku zapłaty przez Klienta całości wynagrodzenia za cały, umówiony okres, obowiązywania umowy.

Poznaj Umowne - Ogólne Warunki Współpracy z I9S.EU§ 11. Prawo obowiązujące
(1) Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Jednocześnie strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów / Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r.
(2) Sądem właściwym miejscowo dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd siedziby AP OPTYMALIZACJA.
(3) W przypadku jeśli niektóre z postanowień niniejszych UOW będą nieważne, całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych warunków.
§ 12. Zmiana UOW
(1) AP OPTYMALIZACJA ma prawo w każdym momencie dokonać zmiany niniejszego UOW ze skutkiem na przyszłość. AP OPTYMALIZACJA poinformuje wszystkich zarejestrowanych Użytkowników o zmianach. Zmiany uważa się za przyjęte, jeżeli Użytkownik z opłaconym kontem, w terminie 14 dni od poinformowania go o zmianach, nie wniesie sprzeciwu.
W przypadku wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika, AP OPTYMALIZACJA przysługuje prawo do wypowiedzenia członkostwa w serwisie zgodnie z ogólnymi zasadami wypowiedzenia zawartymi w niniejszym Regulaminie.

BezpieczeństwoPo zakończeniu czynności związanych obsługą konta w naszym serwisie B2B należy się zawsze wylogować.

PAMIĘTAJ! Nasza aplikacja zarządzająca niniejsza witryną internetową spełnia standardy budowy takich stron oraz dodatkowym zabezpieczeniem jest umieszczenie na na profesjonalnym serwerze z 24 godziną ochroną administracyjna. Wszystkie jednak zabezpieczenia i szyfrowanie nic nie dadzą, jeżeli korzystasz z wadliwego oprogramowania komputera. Wystarczy, że jakiś spryciarz zainstaluje Ci konia trojańskiego, program do zapamiętywania haseł lub keyloger-a. Może się zdarzyć, że sam jesteś sobie winien. Nieświadomy zagrożenia instalujesz niezidentyfikowane aplikacje. Być może uruchamiasz programy, które dostajesz pocztą elektroniczną od nieznanych osób. Jeżeli tak jest, to bardzo lekkomyślne działanie z Twojej strony.

Najgroźniejsze z wymienionych programów szpiegujących są keyloger-y. Działając w tle przechwytują wszystkie znaki, które wprowadzasz z klawiatury m.in. hasła, nazwy użytkownika, numery kart płatniczych, itd. Przechwycone dane gromadzone są na dysku lokalnym lub przesyłane pocztą elektroniczną. Stąd już tylko krok do Twojego nieszczęścia. Powinieneś korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów.

W przypadku ogólnodostępnych stanowisk Internetowych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych laboratoriach, czy w zakładzie pracy) prawdopodobieństwo, że program szpiegujący działa w tle jest bardzo duże. Za wszelką cenę powinieneś unikać takich miejsc.

Zabezpieczenie przez wirusami, trojanami i keylogerami stanowią programy antywirusowe. Warto skorzystać z usług np. AVAST, Norton-a Antivirus-a, czy znanego polskiego MKS-a itp. Należy przy tym pamiętać o częstym aktualizowaniu baz wirusów. Producenci programów antywirusowych udostępniają je w wielu przypadkach bezpłatnie.

Bezpieczeństwo w czasie poszukiwań partnera biznesowego:

Większość Użytkowników portali bazodanowych szukając partnera, ma szczere i uczciwe zamiary. Niestety, czasem zdarzają się również wyjątki. Przedstawiamy sześć wskazówek, które pomogą Ci w gronie dużej liczby Użytkowników rozpoznać tych, których intencje są nie do końca szczere.

AP OPTYMALIZACJA codziennie sprawdza nowe wpisy, raporty i profile, aby następnie zaprezentować je innym uprawnionym Użytkownikom. Jeśli sądzimy, że jakiejś osobie/firmie nie zależy na odnalezieniu poważnego partnera i dobrych relacji biznesowych, bądź podejrzewamy, że chodzi o spamy lub dane w profilu są fałszywe, nie przedstawiamy takiej osoby i firmy w ogóle innym Użytkownikom. W ten sposób udaje nam się zablokować Użytkowników, którzy mają inny, niezgodny z działalnością AP OPTYMALIZACJA, cel. Niestety nie zawsze możemy od razu wykryć wszystkie takie osoby i pseudofirmy na etapie rejestracji w B2B. W związku z tym przedstawiamy Ci kilka porad, w jaki sposób możesz sam uchronić się przed nieszczerością innych Użytkowników, którzy nie posiadają naszych referencji
i polecenia lub od autoryzowanego korespondenta B2B:

1. Sprawdzaj podejrzane wypowiedzi. Sprawdzaj wypowiedzi i wpisy w profilu, które wydają Ci się podejrzane. Jeśli nie jesteś pewny poprawności wypowiedzi, lepiej jest unikać takiego kontaktu.

2. Uważaj na dane osobowe. To oczywiste, że jeśli poznajemy kogoś przez internet, chcemy się dowiedzieć o nim jak najwięcej. Najchętniej zamienilibyśmy od razu kontakt mailowy na rozmowy telefoniczne. Pamiętaj jednak, że jeśli udostępnisz swoje dane osobowe, takie jak prywatny numer telefonu, czy adres zamieszkania, nie będziesz mógł żądać już ich zwrotu. Najlepiej nie podawaj danych prywatnych. To portal biznesowy i powinny być podawane tylko dane firmowe. Uważaj też szczególnie na osoby żądające wielu informacji na Twój temat i wywierające na Tobie presję, gdy odmawiasz podania tych informacji.

3. Uważaj na prośby o pomoc pieniężną. Jeśli ktoś prosi Cię o pomoc finansową, prawie zawsze chodzi o oszustwo. Bądź zatem bardzo ostrożny i nie przekazuj innym osobom żadnych pieniędzy. Jeśli spotkasz się z taką prośbą, koniecznie zawiadom nasz Dział Obsługi Klienta!

4. Nie spiesz się. Zdecyduj się na relacje biznesowe w odpowiedzialny sposób. Wszystko ma swój rytm i czas. Możesz udostępnić numer telefonu lub adres firmy, ale zrób to dopiero wtedy, gdy wiesz, że to potencjalny partner biznesowy, który na to zasługuje. Nie musisz się również spieszyć z decyzją o spotkaniu. Jeśli druga osoba zbyt szybko i natarczywie chce uzyskać wszystkie informacje o Twoje firmie, lub szybko spotkać, nie bój się powiedzieć, że to jeszcze nie jest właściwy moment. Jeśli nie potrafi tego zrozumieć i zaakceptować, zastanów się, czy chcesz pozostać z ta osobą i firmą jeszcze w kontakcie. Oczywiście każda decyzja musi być rozpatrywana indywidualnie. W biznesie występują czasem sytuacje, które wymagają szybkiej decyzji.

5. Bezpieczeństwo na pierwszym spotkaniu. Pierwsze spotkanie stanowi bardzo ważny moment w procesie poszukiwania odpowiedniego partnera biznesowego. Po często długotrwałej korespondencji mailowej i telefonicznej, zdaje się, że wystarczająco uzgodniliśmy warunki i powinniśmy się spotkać. Takie spotkanie powinno odbyć się u nas
w firmie lub u potencjalnego partnera. Gdy nie mamy dużej pewności umawiaj się na pierwsze spotkanie ale pamiętaj o kilku zasadach:
- Wybierz miejsce publiczne, w którym będą również inne osoby.
- Poinformuj kilka osób o tym, gdzie i z kim się spotykasz.
- Zachowaj umiar w spożywaniu jedzenia i alkoholu.
- Nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki.
- Na takie spotkanie udaj się z drugą osobą.
- Nie zapomnij, że względy kulturowe i język to podstawa na wstępie.

6. Podziel się z nami swoją opinią. To dla nas bardzo ważne, aby były zawierane umowy biznesowe o współpracy przez nasz portal B2B. Jeśli spotkałeś się z podejrzanym raportem czy profilem, wiadomością lub prośbą, daj nam znać.

Napisz do Działu Obsługi Klienta AP OPTYMALIZACJA na adres biuro@AP

7. Przetwarzanie i wykorzystywanie informacji. Przesyłając nam formularz wyrażasz zgodę na gromadzenie, publikację w formie pełnej, streszczonej lub anonimowej, przetwarzanie i wykorzystywanie przez AP OPTYMALIZACJA z siedzibą w Łodzi Twoich danych w celach marketingowych i kontaktu firm z Tobą, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Masz prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Kultura w internecie - Savoir-Vivre


Taktowne zachowanie oraz przyjazny uśmiech to w życiu codziennym podstawa relacji międzyludzkich. Wykorzystując anonimowość internetu niestety wielu Użytkowników zapomina, czym jest kultura osobista i łamie wiele zasad dobrego wychowania. Ponieważ szukanie dobrych relacji biznesowych jest podstawą rozwoju każdej firmy, AP OPTYMALIZACJA ustalił najważniejsze zasady użytkowania portalu, które usprawnią korzystanie z naszych usług:

1. Login
Podczas rejestracji możesz zdecydować się na dowolny login ale najlepiej aby to była nazwa unikatowa. Wykluczone są jednak nazwy obraźliwe, nieprzyzwoite lub takie, które są niezgodne z naszym regulaminem. Rejestracja na wielu różnych kontach jest zabroniona.

2. Zdjęcia w profilu
Do profilu możesz dodać tylko swoje zdjęcia produktów i/lub usług. Pamiętaj, że każde zdjęcie musi spełniać następujące zasady: zdjęcie powinno wyraźnie przedstawiać produkt czy obiekt. Zakazane jest dodawanie zdjęć erotycznych lub pornograficznych, przedstawiających akty przemocy fizycznej lub seksualnej, niosących treści rasistowskie
i obrażających pewne grupy i zwyczaje ludzkie. Zabronione jest również umieszczanie wszelkiego rodzaju reklam i znaków firmowych.

3. Informacje o Użytkowniku
Każdy użytkownik Internetowego Systemu Business To Business jest zobowiązany do umieszczenia informacji, które są zgodne z rzeczywistością. Treści umieszczone w profilu lub w wiadomościach nie powinny wzbudzać niemożliwych do zrealizowania oczekiwań innych użytkowników w stosunku do Twojej osoby. Profile i/lub konta fikcyjne zostaną bez uprzedzenia usunięte z naszego serwisu.

4. Wiadomości
Twoja wiadomość i sporządzony opis odzwierciedla Twoją kulturę osobistą i świadczy
o firmie, która reprezentujesz. Podczas szukania partnera biznesowego styl pisania wiadomości odgrywa decydującą rolę. Zanim wyślesz wiadomość, przemyśl, jakie wrażenie pozostawią na odbiorcy Twoje słowa.
(1) Poświęć odpowiednią ilość czasu na zredagowanie wiadomości. Pamiętaj, aby jej długość odpowiadała wyznaczonej liczbie znaków.
(2) Nie redaguj wiadomości masowych. Staraj się zachować indywidualność każdej wiadomości.
(3) Zwracaj uwagę na ortografię, wielkie i małe litery, unikaj zbyt dużej liczby uśmiechów.
(4) Pamiętaj! Używanie wulgaryzmów oraz nieprzyzwoitych wyrażeń jest zabronione.

5. Komunikacja z innymi
Internet często wydaje się anonimowy. Nie zapominaj jednak, że Twój adresat również ma uczucia i może czuć się urażony nieodpowiednim zachowaniem. Pozorny dystans nie może stać się pretekstem do tego, aby ranić innych, obrażać ich lub odnosić się do nich obojętnie. Traktuj innych użytkowników tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

6. Unikanie nieporozumień
Bądź ostrożny, jeśli chodzi o humor i ironiczne wypowiedzi. Pamiętaj o istnieniu w świecie odmienności kulturowej. To co wydaje się nam poprawne gdzieś indziej takim nie jest. Zwróć uwagę na to, aby Twoje wypowiedzi były jednoznaczne i nie powodowały nieporozumień. Pamiętaj, że w pisemnej wiadomości Twoje gesty i mimika, których możesz użyć podczas osobistej rozmowy, są niewidoczne dla innych.

7. Prywatne dane
Nawet jeśli kontakt biznesowy z innym Użytkownikiem rozwija się obiecująco, nie spiesz się z poruszaniem tematów dotyczących spraw prywatnych. Zadaj najpierw sobie pytanie, czy na tym etapie znajomości biznesowej jest to konieczne.

8. Udzielanie odmowy
Bądź asertywny. Jeżeli nie jesteś zainteresowany dalszym kontaktem z Użytkownikiem, powiedz mu o tym w delikatny sposób. Krótka wiadomość wystarczy, aby osoby z zainteresowanej firmy, nie czekały całymi dniami na Twoją odpowiedź.

9. Otrzymywanie odmowy
To dotyczy również odwrotnej sytuacji. Jeśli inny Użytkownik poinformuje Cię o braku zainteresowania Twoją ofertą biznesową, bądź wyrozumiały i nie obciążaj go wysyłaniem kolejnych wiadomości.

10. Poufność
Wiadomości od Użytkowników są poufne. Tylko za wyraźną zgodą nadawcy mogą być udostępnione osobom trzecim. AP OPTYMALIZACJA nie zezwala również na krytykowanie innych użytkowników, cytowanie ich wypowiedzi lub upublicznianie szczegółów z korespondencji
i kontaktów. Chyba, że dany Użytkownik Internetowego Systemu Business To Business wyraźnie się na to zgodzi i poinformowany o tym fakcie będzie AP OPTYMALIZACJA.

11. Pozyskiwanie przez Internetowy System Business To Business kontaktów seksualnych jest zabronione.

12. Niedozwolone treści
Nasz serwis nie zgadza się na publikowanie treści rasistowskich, politycznie ekstremistycznych, seksistowskich czy wulgarnych. Nie jest dozwolone dyskryminowanie oraz oczernianie ludzi należących do innej grupy etnicznej, wyznających inną religię czy innej orientacji seksualnej. Zabronione są takżę słowne groźby skierowane pod ich adresem.

13. Naruszenie regulaminu
Wszystkie profile w Internetowym Systemie Business To Business są przez nas sprawdzane,
a nasze procesy filtracyjne chronią Użytkowników przed oszustami, natrętnymi Użytkownikami i wszelkiego rodzaju spamem. W przypadku, gdy nieodpowiednie treści nie zostaną przez nas dostatecznie szybko wykryte, będziemy Ci wdzięczni za informacje, które przyczynią się do usprawnienia naszego portalu. Każde nadużycie doprowadzi do zamknięcia konta na B2B

14. Konsekwencje wykroczeń
Wszystkie treści generowane przez użytkowników będą w razie konieczności sprawdzane, a łamanie netykiety oraz regulaminu portalu odpowiednio karane. Naruszenie netykiety lub regulaminu portalu, w zależności od decyzji operatora, prowadzi do otrzymania ostrzeżenia lub natychmiastowego usunięcia profilu. Wykroczenie może również pociągnąć za sobą podjęcie konsekwencji prawnych.

 Łódź: 2016